Compromís amb el medi ambient de Barcelona

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Port Olímpic de Barcelona S.A. (POBASA) té com a missió oferir la màxima qualitat en tots els serveis als usuaris, concessionaris i clients que utilitzen les seves instal·lacions, així com garantir el seu ús mediambientalment correcte, dins d'un entorn segur per a tots els grups d'interès.

L'objectiu de la qualitat en el servei ha guiat el nostre creixement com a port i conscients de la importància de la protecció del Medi ambient i la Seguretat en el treball, l'empresa es proposa prendre el compromís de desenvolupar la nostra activitat com el màxim respecte amb l'entorn i en unes condicions segures. En primer lloc ens comprometem, no només a complir amb la legislació vigent, tant en matèria ambiental, com de seguretat i salut, sinó a anar més enllà d'aquestes exigències, desenvolupant millores en el nostre treball diari amb la finalitat de contribuir a la conservació de l'entorn, a la prevenció de danys i deteriorament de la salut i a la millora de la qualitat en la prestació del nostre servei.

Dins d'aquesta política empresarial, el Port Olímpic de Barcelona S.A seguirà aquests principis:

Seguir i controlar la satisfacció dels nostres usuaris.

Controlar i minimitzar els impactes ambientals de l'empresa i els riscos laborals detectats com a conseqüència de la contínua avaluació dels mateixos.

Prendre mesures per reduir el consum dels recursos naturals com l'aigua i l'energia, realitzant una gestió eficaç dels residus generats.

Proporcionar la informació i mitjans necessaris amb la fi que es duguin a terme les activitats en unes condicions segures i sense perjudici per a la salut tant dels treballadors com de la resta del personal implicat.

Promoure la formació i conscienciació a aquelles persones implicades en el desenvolupament de l'activitat del port: treballadors i proveïdors. En concret, per al personal del port es treballarà especialment en la seva formació ambiental i conscienciació en la prevenció de riscos amb la finalitat d'aconseguir la seva implicació en el projecte i assoliment dels seus objectius.

Comunicar a l'usuari aquesta tasca que s'està realitzant i implicar-los al màxim a millorar el comportament ambiental del port i en la detecció de possibles riscos potencials per a la salut.

Tots aquests principis s'emmarquen en un procés de prevenció de la contaminació, dins d'una filosofia de millora contínua de la qualitat i excel·lència, així com del comportament ambiental del port, la qual cosa comportarà revisar aquesta política de forma periòdica així com els objectius plantejats.


Sr. Jorge Bonal
Capità del Port Olímpic de Barcelona S.A.


CERTIFICATS OBTINGUTS PER PORT OLÍMPIC

SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

Protocol d'actuació ambiental

Denúncia d'actuacions fraudulentes

Descarregar PDF'S

DECLARACIÓ
AMBIENTAL

Declaració Ambiental 2015

Declaració Ambiental 2014

Descarregar PDF'S

PROPOSTA DE
WWF/ADENA

Les prades de Posidònia: Importància i conservació

Descarregar PDF'S